Tag: trụ sở chính doanh nghiệp

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY HỢP DANH

A. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong phạm vi TP.HCM 1- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký). 2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của các thành viên hợp danh (do Chủ tịch ...