Tag: kế hoạch

Những tình huống bất ngờ trong kinh doanh

Thông báo kế hoạch phản ứng, thủ tục sơ tán với sở cứu hỏa địa phương, dịch vụ y tế khẩn cấp và cảnh sát để được hỗ trợ tối đa trong tình huống khẩn cấp. Đồng thời, các cơ quan có chứ năng sẽ cung cấp nhiều lời khuyên, kinh nghiệm có giá trị ...